استانداری ایلام

مشارکت الکترونیک

مشارکت الکترونیک

بر اساس بند2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری  با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 ، شهروندان حق دارند سیاست ها ،تصمیمات ، فرآیندها،خدمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را تقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند. لذا در این صفحه نظرات و پیشنهادات شهروندان نسبت مصوبات جلسات اخذ می گردد.

مشارکت الکترونیکی