استانداری ایلام

شرح وظایف دفتر امور اجتماعی

شرح وظایف دفتر امور اجتماعی

دفتر امور اجتماعي عهده دار وظايف و ماموريتهاي متعددي است كه ذيلا به مهمترين آنها اشاره مي گردد:

ü      دبيرخانه كارگروه تخصصي اجتماعي فرهنگي استان

ü      بيرخانه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي وحقوق شهر وندي

ü      دبيرخانه هيات نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد

ü      معاونت ادارات و كارخانجات ستاد امر بمعروف و نهي از منكر استان

ü      دبيرخانه ستاد " فرهنگسازي در خصوص ترافيك در استان "

ü      ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي

ü      كميته گراميداشت ايام الله دهه مبارك فجر

ü      ستاد راهيان نور استان

ü      كميته محروميت زدايي استان (بخش اجتماعي فرهنگي)

ü      كمسيون تهيه و تدوين واجرايي كردن مصوبات هيات دولت در استان (بخش اجتماعي فرهنگي)

ü      مسئول دبيرخانه كارگروه سازمانهاي مردم نهاد در بخش مديريت بحران (زير مجموعه ستاد مديريت بحران استان)

 

عضويت مدير كل امور اجتماعي در:

ü      شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان

ü      كارگروه تخصصي  ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان

ü      كارگروه تخصصي ساماندهي گلزار شهدا

ü      كارگروه تخصصي امورخانواده و بانوان  استان

ü      شوراي آموزش و پرورش استان

ü      ستادراهبردي نهضت سواد آموزي استان

ü      شوراي سالمندان استان

ü      كميته محروميت زدايي استان

ü      ستاد امربمعروف ونهي ازمنكراستان

ü      شوراي مبارزه با مواد مخدراستان

ü      كميسيون بررسي مسايل اجتماعي استان (زير مجموعه دبيرخانه شوراي تامين استان)

ü      شوراي سلامت و امنيت عذايي استان

ü      هيات امناي كتابخانه هاي عمومي استان

ü      كميته توسعه روستايي استان

 

اهداف و فعاليتهاي اصلي دفتر امور اجتماعي:

ü      بررسي وضعيت و شناسائي خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و رفاهي استان

ü      بررسي  وتصميم گيري (از طريق كارگروههاي تخصصي زير مجموعه) پيرامون مسائل و مشكلات اجتماعي فرهنگي بهداشتي ورزشي  استان

ü      بررسي مسائل و نيازمنديهاي اجتماعي و فرهنگي منطقه و تعيين اولويتها در اين زمينه

ü      بررسي نيازهاي استان در زمينه مسائل بهداشتي، فرهنگي و اجتماعي

ü      مراقبت در امور بهداشتي و بهبود وضع اجتماعي رفاهي مردم

ü      نظارت و صدور دستورات لازم در مورد رسيدگي و بهبود وضع اماكن عمومي

ü      انجام امور مربوط به امورات مديريت  بحران استان (كارگروه سازمانهاي مردم نهاد)

ü      اقدام در تجهيز و مشاركت مردم روستا و شهر در امور اجتماعي و كارهاي عام المنفعه

ü      برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي با شوراي برنامه ريزي  و توسعه استان

ü      نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي واحد هاي اجرائي سطح استان در زمينه هاي اجتماعي - فرهنگي و بهداشتي و ارائه گزارش به مسئولين و بازديد موردي از آنها

ü      ارتقاي سطح سلامت و توسعه اجتماعي فرهنگي  استان

ü      بهنگام نمودن داده ها  اطلاعات و تحليل آسيبهاي اجتماعي وتدوين شاخصهاي اجتماعي استان

ü      کاربردي کردن نتايج مطالعات انجام شده بر اساس اولويت مسائل اجتماعي فرهنگي استان

ü      تدوين طرحهاي استاني و منطقه اي به منظور كنترل و کاهش آسيبهاي اجتماعي

ü      ساماندهي و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

ü      انسجام مديريت بخشي در حوزه  اجتماعي و فرهنگي  ورزشي  استان

ü      ساماندهي توسعه و بهسازي سازمانهاي مردم نهاد

 

برنامه هاي اصلي

ü      شکل گيري سازمانهاي مردم نهاد فعال

ü      افزايش توان و ظرفيت سازمانهاي مردم نهاد

ü      نظارت بر روند فعاليت سازمانهاي مردم نهاد

ü      صدور مجوز فعاليت سازمانهاي مردم نهاد

ü      بررسی عوامل موثر در جهت اجرای سیاست های اجتماعی دولت از طریق سازمانهای مردم نهاد

ü      برنامه ریزی بمنظور توانمند سازی سازمان های مردم نهاد استان و تبیین نقش و جایگاه آنها در جامعه و پیش بینی لازم در جهت قانونمند نمودن فعالیت های آنها

ü      نظارت مستمر برفعالیت سازمان های مردم نهاد مطابق با قوانین و مقررات از طریق فرمانداران با همكاری سازمان های ذیربط

ü      دریافت و تنظیم و تكمیل پرونده متقاضیان تشكلهای مردمی جهت صدور پروانه تاسیس  و تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمانهای مردم نهاد و پیگیری آن از طریق مراجع ذیربط

ü      بررسی های لازم در خصوص هویت هیأت مؤسس و دیگر ارگان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با همكاری سازمان های ذیربط

ü      بررسی و رسیدگی به گزارشات و شكایات واصله مربوط به سازمان های مردم نهاد و اعلام آن به مراجع ذیربط

ü      بررسی و مطالعه راهكارهای تشویق و ارتقاء كیفی سازمان های مردم نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت منابع مختلف یارانه ای تخصصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه