استانداری ایلام

شرح وظایف

 

شرح وظایف

      بررسي و تعيين صلاحيت عقيدتي، سياسي، اخلاقي کادر مورد نياز استانداري فرمانداريها، بخشداريها و شهرداريهاي تابعه

      اظهارنظر درمورد پذيرش و يا عدم پذيرش داوطلبان ورود به خدمت استانداري فرمانداريها، بخشداريها و شهرداريهاي تابعه با رعايت ضوابط مصوب و براساس نتايج امتحان کتبي، مصاحبه و تحقيق

-      هماهنگي و ارتباط با هيئت مرکزي گزينش وزارت کشور واخذ ضوابط خط مشي ها وسياستهاي حاکم برامر گزينش نيروي انساني

-      اجراي دستورالعمل و بخشنامه هاي سازمان اموراداري و استخدامي کشور، هيئت عالي گزينش وهيئت مرکزي گزينش وزارت کشور

-      تشکيل بايگاني پرونده هاي گزينش ونگهداري آن بصورت محرمانه