استانداری ایلام

لیست شماره تماس معاونت امور اقتصادی

لیست شماره تماس معاونت امور اقتصادی

 

 

شماره مستقیم

فکس

داخلی

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع

08433332180

08433330496

1032

اداره کل اداری و مالی

08433330200

08433330200

1225

مدیریت فن آوری اطلاعات و شبکه دولت

08433361092

08433361092

-----

دفتر جذب و سرمایه گذاری

08433332051

08433332051

1251

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

08433354593

08433354593

1606

دفتر برنامه ریزی،آموزش و تحول اداری

08433333311

08433333311

2121