استانداری ایلام

شناسه خدمات

عناوین خدمت:

1-راهبری و هماهنگي امور امنیتی و انتظامی استان (12062152000)

    - پرداخت خسارت ناشی از حوادث امنیتی در استان-12062152100