استانداری ایلام

شرح وظایف

شرح وظایف

-      نظارت و مراقبت براجراي امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، پرسنل و تاسيسات واحدهاي تابعه و وابسته استانداري

-      اجراي طرحهاي آموزشي مربوط به حراست براساس دستور العمل هاي صادره از طرف وزارت کشور

-      تهيه و کشف رمز و ثبت وصدور نامه ها و دريافت و ارسال نامه هاي طبقه بندي شده ( محرمانه، خيلي محرمانه) استانداری

-      تشکيل پرونده هاي طبقه بندي شده ازکارکنان، اسناد و تاسيسات و نگهداري از آنها براساس ضوابط و دستورالعملهاي مربوط و همچنين صدور کارت شناسائي جهت کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه

-      ارتباط مستمر با واحد حراست وزارت کشور بمنظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط واخذ خط مشي ها و دستورالعملهاي لازم

-      پيشنهاد طرحهاي حراستي وحفاظتي متناسب با موقعيت استان به واحد حراست وزارت کشور

-       انجام امور تلکس استانداري