استانداری ایلام

رویکردهای اصلی روحانیت در جامعه

رویکردهای اصلی روحانیت در جامعه اسلامی

1- نقش هدایتگری و وحدت بخشی و پیشتازی و پدرانه عمل کردن در جامعه اسلامی.

2- حرکت در خط ولایت و رهبری و تنظیم موضعگیری ها با آهنگ حرکت رهبر معظم انقلاب.

3- پرهیز از ورود در گروه ها و جریانهای افراطی و تندرو.

4- حمایت از انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزشهای اسلام و انقلاب.

ارتباط دولت و روحانیت :

ارتباط روحانیت و دولت یکی از اصول ثابت در نظام اسلامی است که نباید فضاهای سیاسی آن را تحت الشعاع قرار دهد.

این ارتباط باید دوسویه باشد.

(الف) از طرف روحانیت:

-  نصیحت و خیرخواهی

- ارائه نظرات راهگشا و هدایتگری

- انتقاد سازنده ، حمایت از اقدامات شایسته دولت

(ب) از طرف دولت :

- تلاش در جهت تعمیق تاثیرگذاری روحانیت در شئون مختلف جامعه

- ارتباط مستمر و صمیمی با مجامع روحانی

- اطلاع رسانی و ارائه گزارش

- تبادل نظر و استفاده از نظرات سازنده

همچنین این ارتباط باید منضبط و منسجم باشد.