استانداری ایلام

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

سوابق کاری :

- بخشدار گچی

- کارشناس حراست

- معاون فرماندار شیروان چرداول

- معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی چرداول

- مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی

- فرماندار چرداول

- معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار