استانداری ایلام

شرح وظایف مدیریت امور اتباع و مهاجرین خارجی

 

شرح وظایف

-      رسیدگی ونظارت بر کلیه امور مربوط به اتباع ومهاجرین خارجی اعم از پناهندگان، آوارگان،معاودان، رانده شدگان واتباع خارجی سایر کشورها بر اساس قوانین ومقررات مربوط وتصمیمات اتخاذ شده در شوراها وکمیته ها وستادها ذیربط.

-      تشکیل ستاد ساماندهی اتباع خارجی غیر قانونی وابلاغ مصوبات وپیگیری ونظارت بر اجرای مصوبات.

-      تشکیل شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه با حضور عالیترین مقام دستگاههای ذیربط وابلاغ مصوبات وپیگیری ونظارت بر اجرای مصوبات با همکاری دستگاههای ذیربط.

-      تشکیل کارگروه دائمی اتباع بیگانه با حضور نمایندگان ارگانهای ذیربط ،ابلاغ مصوبات ونظارت بر حسن اجراء.

-      رسیدگی ونظارت بر امور اجرایی مربوط به اتباع خارجی رسمی در سطح کشور با توجه به قوانین ومقررات مربوط واتخاذ تصمیمات مقتضی در موارد لازم.

-      بررسی قوانین ومقررات جاری در رابطه با آوارگانم ،پناهندگان،معاودان،مهاجرین وسایر اتباع خارجی رسمی وغیر قانونی در داخل کشور با هماهنگی وهمکاری دستگاههای ذیربط وارائه پیشنهادات اصلاحی در این زمینه.

-      انجام کلیه امور بین المللی مربوط به آوارگان،پناهندگان،معاودان،مهاجرین وسایر اتباع خارجی قانونی وغیر قتانونی در کشور در چارچوب قوانین ومقررات بین المللی مربوط،با همکاری دستگاههای ذیربط.

-      ایجاد ارتباط لازم با سازمانها ومجامع بین المللی ذیربط وانجام اقدامات اجرایی لازم از طریق مراجع مربوط.

-      جذب ،ترخیص،نگهداری، وتهیه طرح توزیع کمکهای اهدایی از سوی سازمانهای بین المللی به پناهندگان.

-      جذب، تخصیص وتوزیع اعتبارات مصوب وتهیه پیش نویس قراردادهای مربوط ونظارت بر اجرای طرحهای تصویب شده از سوی سازمانهای بین المللی با همکاری ارگانهاذیربط.

-      ارائه گزارشهای توجیهی برای طرح در اجلاس های مربوط به سازمانهای بین المللی در زمینه امور پناهندگان ،آوارگان ومهاجرین قانونی وغیر قانونی .

-      تهیه وتنظیم آمار ومشخصات پناهندگان ، آوارگان ومهاجرین واتباع خارجی قانونی وغیر قانونی وثبت وقایع چهارگانه آنان وحفاظت ونگهداری از اطلاعات جمع آوری شده.

-      تهیه درخواست بودجه مربوط وبرنامه ریزی لازم جهت جذب ، تخصیص، توزیع وتهیه دستور العمل نوع هزینه کرد آن وفق ضوابط ومقررات در سراسر کشور.

-      ابلاغ تصمیمات ونظارت بر اجراءوعملکرد پلیس مها جرت واتباع خارجی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین موجود.

-      کنترل ومدیریت بحرانهای مربوط به ورود آوارگان وپناهندگان واتباع خارجی غیر قانونی به کشور وپیگیری امور مربوط به پذیرش، اسکان، انتقال، خروج ویا اخراج آنان.

-      پیگیری امور مربوط به بازگشت پناهندگان وآوارگان به کشور متبوعشان یا خروج به مقصد کشور ثالث.

-      رسیدگی به درخواستهای استملاک اتباع خارجی برابر قوانین ومقررات با هماهنگی واحدهای ذیربط.

-      رسیدگی به درخواستهای ثبت قانونی ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی برابر ضوابط مربوطه.

-      رسیدگی ونظارت بر فعالیت های مهمانشرها، اردوگاههای مراقبتی،ایستگاههای خروجی ومراکز بازگشت.

-      مطالعه وبررسی جهت ارائه راهکار به منظور جلوگیری از ورود غیر مجاز،قاچاق انسان،اشتغال واقامت غیر مجاز اتباع خارجی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

-      تشکیل جلسه امتحان تابعیت با هماهنگی وحضور نمایندگان ارگانهای ذیربط وبرگزاری مراسم سوگند تابعیت.

-      رسیدگی به شکایلات اتباع خارجی رسمی در مورد اخراج وتشکیل جلسه کمیسیون ماده 12 با حضور نمایندگان ارگانهای ذیربط.

-      رسیدگی به درخواست اجازه فعالیت احزاب وسازمانهای غیر دولتی خارجی در امور اتباع خارجی وصدور مجوز مربوطه با همکاری اداره کل سیاسی واداره کل سازمانهای مردم نهاد.

-      پاسخ به استعلامات مربوط به تردد کارشناسان ودیپلماتهای خارجی در کشور ونظارت بر آن.

-      برنامه ریزی ونظارت بر احداث ونگهداری اردوگاههای مراقبتی اتباع خارجی به منظور نگهداری اتباع خارجی دارای ورود واقامات غیر قانونی واخراج آنان از کشور.