استانداری ایلام

شرح وظایف استانداری

شرح وظایف استانداری ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور