استانداری ایلام

مدیر

حجت اله رشنوادی

دانشجوی دکتری حقوق

سوابق اجرایی:

- کارشناس امور حقوقی

- معاون حقوقی و بازرسی

- عضو اصلی هیئت تخلفات اداری استانداری