استانداری ایلام

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها

 

علی نظری

سوابق اجرایی:

·       مهندس ناظر پروژه های عمرانی استان

.       شهردار آبدانان

.       شهردار مهران

.       معاون فرماندار شهرستان چرداول

.       معاون فرماندار شهرستان مهران

.       دبیرشورای ترافیک و رئیس کارگروه حمل ونقل ترافیک استان

.       مدیرکل سیاسی و انتخابات

.       مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها

.       مدیرکل امور اداری و مالی