استانداری ایلام

نمایش نتیجه نظرسنجی :تا چه ميزان اطلاعات پرتال استانداری ایلام را مفيد مي دانيد؟

تا چه ميزان اطلاعات پرتال استانداری ایلام را مفيد مي دانيد؟


  • کم -- 104رای
  • زیاد -- 41رای