استانداری ایلام

نشریه الکترونیکی استانداری ایلام

دیدار مردمی استاندار استاندار ایلام در جهت رفع مسائل و مشکلات پیش روی استان مجموعه ای از اقدامات انجام دادن که در این مستند اطلاع رسانی میشود. استاندار ایلام در جهت رفع مسائل و مشکلات پیش روی استان مجموعه ای از اقدامات انجام دادن که در این مستند اطلاع رسانی میشود. 1397/10/01 08:51 دریافت نشریه