استانداری ایلام

بازدید وزیر کشور به همراه استاندار ایلام از پل ماربره واقع در مسیر ایلام - مهران