استانداری ایلام

سفر وزیر کشور و استاندار ایلام به شهرستان آبدانان