استانداری ایلام

سامانه مناقصات و مزایدات

سامانه مناقصات و مزایدات

 

بر اساس تصویب نامه 16145/ت 53525ه مورخ 1396/02/16 هیئت محترم وزیران و به استناد اصل 138 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست های کلی اقتصات مقاومتی ،ایجاد شفافیت مالی،مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره 5 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب1394 و با رعایت تصویب نامه شماره 16389/ت 46849 گ مورخ 1390/08/21 دستگاههای اجرایی موضوع بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1384 مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید،مناقصه و مزایده را با توجه به زمانبندی که توسط وزارت صمت اعلام می گردد در "سامانه تدارک الکترونیکی دولت" به نشانه www.setadiran.ir به انجام برسانند.

                                                                                       

                                                                                       سامانه تدارک الکترونیکی دولی(ستادیران)