استانداری ایلام

نمایش نتیجه نظرسنجی :همکاری و مشارکت مردم در طرح مبارزه با ویروس کرونا در استان را چگونه می دانید؟

همکاری و مشارکت مردم در طرح مبارزه با ویروس کرونا در استان را چگونه می دانید؟


  • بسیار خوب -- 138رای
  • خوب -- 38رای
  • معمولی -- 68رای
  • بد -- 47رای
  • خیلی بد -- 201رای