استانداری ایلام

نمایش نتیجه نظرسنجی :همکاری و مشارکت مردم در طرح مبارزه با ویروس کرونا در استان را چگونه می دانید؟

همکاری و مشارکت مردم در طرح مبارزه با ویروس کرونا در استان را چگونه می دانید؟


  • بسیار خوب -- 125رای
  • خوب -- 36رای
  • معمولی -- 62رای
  • بد -- 45رای
  • خیلی بد -- 188رای