استانداری ایلام

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع

 

ایوب درویشی

تحصیلات و سوابق آموزشی

-لیسانس و فوق لیسانس علوم سیاسی با معدل الف هم اکنون در حال دفاع از رساله دکتری در دانشگاه اصفهان با عنوان تاثیر توسعه سیاسی و پیامد های آن بر وفاداری سیاسی اقوام ایرانی

- حوزه مطالعات: جامعه شناسی سیاسی با گرایش اقوام ایرانی

دارای چندین مقاله و یک اثر چاپ شده با عنوان همگرایی ملی قوم بلوچ در بستر نهادسازی

مدرس دروس علوم سیاسی دردانشگاههای اصفهان

مسئولیت های اجرایی و سیاسی

1-فرماندار شهرستان نیکشهر (سیستان وبلوچستان)1376-1380دوسال متوالی فرماندار نمونه استان سیستان و بلوچستان

2-مدیر کل امور اجتماعی و ا نتخابات استانداری سیستان و بلوچستان از سال1380-1382

3-نماینده سازمان ملی جوانان در استان سیستان و بلوچستان به مدت دوسال

4-مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری اصفهان 1382-1383

5- فرماندار شهرستان خمینی شهر سالهای 1383-1384

6-عضو هیات تخلفات اداری استانداری اصفهان به مدت دو سا ل

7 - مسئول امور شهرستانهای ستاد انتخابات جناب آقای دکتر روحانی در استان اصفهان

8- مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری اصفهان1393-1394

9-مدیر کل برنامه ریزی و نوسازی وتحول اداری استانداری  اصفهان 1395

10-معاون استانداروفرماندار ویژه چابهار   1396

11-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام (هم اکنون)