استانداری ایلام

بازدید دکتر بهرام نیا استاندار ایلام از حسینه شهدای منا در شهر مهران