استانداری ایلام

بازدید دکتر بهرام نیا از مسیر های اربعین واقع در محور حمیل به ایلام