استانداری ایلام

بازدید استاندار و معاونین وزیر کشور از زیرساخت های اربعین